GIỚI THIỆU KHOA ĐIỀU DƯỠNG

1/3/2019 1094 lượt xem
Trường Đại học Thành Tây và Hội Điều dưỡng Việt Nam thành lập khoa Điều dưỡng để đào tạo đội ngũ Điều dưỡng Đại học với chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia, theo kịp trình độ khu vực và ... 

GIỚI THIỆU KHOA ĐIỀU DƯỠNG

1/3/2019 1094 lượt xem
Trường Đại học Thành Tây và Hội Điều dưỡng Việt Nam thành lập khoa Điều dưỡng để đào tạo đội ngũ Điều dưỡng Đại học với chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia, theo kịp trình độ khu vực và ...