Thông báo thu Học phí số 27 ngày 28/2/2019

22/2/2019 253 lượt xem
Thông báo  

TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNGKHÓA 5 (NĂM 2019 – 2020)

22/2/2019 374 lượt xem
hực hiện Thỏa thuận giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Công ty TNHH Vivantes Diễn đàn cho người cao tuổi CHLB Đức về việc tuyển chọn, đào tạo, đưa ứng viên Việt Nam sang học tập và làm ... 

Thông báo mức học phí tín chỉ

13/2/2019 277 lượt xem
Thông báo mức học phí tín chỉ<br />  

Thông báo về việc đăng ký học phần tín chỉ

13/2/2019 257 lượt xem
Thông báo về việc đăng ký học phần tín chỉ<br />  

Thông báo thu Học phí số 27 ngày 28/2/2019

22/2/2019 253 lượt xem
Thông báo  

TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNGKHÓA 5 (NĂM 2019 – 2020)

22/2/2019 374 lượt xem
hực hiện Thỏa thuận giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Công ty TNHH Vivantes Diễn đàn cho người cao tuổi CHLB Đức về việc tuyển chọn, đào tạo, đưa ứng viên Việt Nam sang học tập và làm ... 

Thông báo mức học phí tín chỉ

13/2/2019 277 lượt xem
Thông báo mức học phí tín chỉ<br />  

Thông báo về việc đăng ký học phần tín chỉ

13/2/2019 257 lượt xem
Thông báo về việc đăng ký học phần tín chỉ<br />