Quy định công nhận và chuyển điểm học phần đã tích lũy

2/21/2019 4:26 AM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

___________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

 

SỐ: 188 /QĐ - ĐHTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định công nhận và chuyển điểm học phần đã tích lũy

_____________________________

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

       

           Căn cứ Điều lệ Trường đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

          Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 tháng 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thành Tây;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Thành Tây được ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-ĐHTT-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Trường Đại học Thành Tây;

          Xét đề nghị của Tr­­­ưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công nhận và chuyển điểm các học phần đã tích lũy trong chương trình đào tạo hệ chính quy, hệ văn bằng 2 và hệ liên thông theo hệ thống tín chỉ tại Tr­ư­ờng Đại học Thành Tây.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thực hiện đối với các khóa tuyển sinh từ năm học 2018 - 2019.

Điều 3. Trư­­ởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhân:

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Trang thông tin điện tử (để thông báo);

- Lưu VT, PĐT&QLSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Ngô Văn Hiền


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

 

 

QUY ĐỊNH

Về việc công nhận và chuyển điểm các học phần đã tích lũy

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-ĐHTT

 ngày   tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây)

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Văn bản này là quy định của Trường Đại học Thành Tây (sau đây gọi là Trường) về việc công nhận, chuyển điểm, miễn học và miễn thi một số học phần của sinh viên đại học hệ chính quy, văn bằng 2 và liên thông đã tích lũy trong chương trình đào tạo (CTĐT) đại học thứ nhất hoặc cao đẳng (sau đây gọi chung là CTĐT thứ nhất).

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1- Công nhận và chuyển điểm các học phần đã tích lũy là việc nghiên cứu, so sánh chương trình, nội dung môn học/học phần mà sinh viên đã tích lũy từ CTĐT thứ nhất với chương trình, nội dung môn học/học phần của Trường, để quyết định công nhận/không công nhận các giá trị kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học các chương trình đào tạo của Trường, đối với từng sinh viên. Ngoài ra, Trường xem xét và công nhận các trường hợp sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định chuẩn đầu ra hiện hành.

2- Tín chỉ (TC) quy đổi là khối lượng kiến thức tích lũy đối với những CTĐT được tính bằng đơn vị học trình (ĐVHT) quy đổi thành tín chỉ. Cụ thể như sau:

 • 3 ĐVHT tương đương 2 TC;
 • 4 ĐVHT tương đương 3 TC;
 • 5 và 6 ĐVHT tương đương 4 TC;
 • 7 và 8 ĐVHT tương đương 5 TC. 

3- Điểm công nhận là điểm của học phần mà sinh viên đã tích lũy từ CTĐT thứ nhất và được ký hiệu là R.

Điều 3. Học phần được công nhận và học phần không được công nhận chuyển điểm

1. Những học phần mà sinh viên đã tích luỹ trong CTĐT thứ nhất được Trường công nhận và chuyển điểm nếu đủ các điều kiện sau:

a. Học phần thuộc CTĐT đại học hiện hành của Trường theo từng ngành/chuyên ngành, đạt từ điểm 4,5 (thang điểm 10) hoặc điểm D (nếu bảng điểm chỉ ghi điểm chữ) trở lên.

b. Học phần đã tích lũy có nội dung tương đương và số TC/số TC quy đổi tương đương hoặc lớn hơn so với CTĐT hiện hành của Trường, theo từng ngành/chuyên ngành/khóa đào tạo.

2. Học phần không được công nhận và không được chuyển điểm gồm:

 • Các học phần cốt lõi thuộc khối kiến thức ngành/chuyên ngành trong CTĐT hiện hành của Trường;
 • Đề án môn học;
 • Chuyên đề thực tập/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp/ Chuyên đề tốt nghiệp;
 • Các học phần không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.
 • Thời hạn tốt nghiệp CTĐT thứ nhất quá 10 năm đối với các môn/học phần toán và các môn khoa học tự nhiên; quá 05 năm đối với các môn học/học phần khác; Các chứng chỉ (ngoại ngữ/tin học) đã hết hiệu lực.

Điều 4. Cách tính điểm bảo lưu

Điểm bảo lưu được tính điểm theo thang điểm 10, được quy đổi theo thang điểm chữ và thang điểm 4.

1. Những học phần đã tích luỹ trong CTĐT thứ nhất đủ các yêu cầu theo quy định ở khoản 1 Điều 3, điểm được công nhận là điểm ghi trong bảng điểm của CTĐT thứ nhất.

Nếu trên bảng điểm đại học thứ nhất chỉ ghi điểm theo thang điểm chữ hoặc thang điểm 4, thì điểm được bảo lưu theo thang điểm 10 là điểm trung bình cộng của cận dưới và cận trên khoảng điểm thang điểm 10 của bảng tham chiếu sau:

 

TT

Thang điểm 10

Thang điểm chữ

Thang điểm 4

1

Từ 9,0 đến 10

A+

4,0

2

Từ 8,5 đến 8,9

A

4,0

3

Từ 8,0 đến 8,4

B+

3,5

4

Từ 7,0 đến 7,9

B

3,0

5

Từ 6,5 đến 6,9

C+

2,5

6

Từ 5,5 đến 6,4

C

2,0

7

Từ 5,0 đến 5,4

D+

1,5

8

Từ 4,0 đến 4,9

D

1,0

 

2. Nếu một học phần ở CTĐT của Trường có nội dung ở một số học phần trong CTĐT thứ nhất và đủ điều kiện công nhận thì điểm công nhận cho học phần là kết quả bình quân gia quyền những điểm học phần đó trong CTĐT thứ nhất.

3. Nếu điểm một học phần đã tích lũy trong CTĐT thứ nhất tương đương với nhiều học phần trong CTĐT hiện hành của Trường thì điểm các học phần trong CTĐT của Trường bằng nhau và bằng điểm đã tích lũy ở CTĐT thứ nhất.

4. Đối với các học phần ngoại ngữ

Nếu sinh viên có các chứng chỉ ngoại ngữ sau hoặc tương đương, thì điểm công nhận là:

Trình độ theo khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam

Điểm được công nhận

Ghi chú

Bậc 3

7

Chứng chỉ còn hiệu lực

Bậc 4

8

Bậc 5

9

Bậc 6

10

 

4. Nếu học phần được công nhận điểm theo Bằng tốt nghiệp CTĐT thứ nhất thì điểm học phần là:

 • 8,0 điểm nếu xếp hạng Trung bình;
 • 8.5 điểm nếu xếp hạng Trung bình khá
 • 9.0 điểm nếu xếp hạng Giỏi
 • 10,0 điểm nếu xếp hạng Xuất sắc

5. Trường hợp đặc biệt, Trưởng Khoa lấy ý kiến của Trưởng Bộ môn (giảng dạy học phần được công nhận điểm), ý kiến Hội động Khoa học và Đào tạo khoa và đề nghị Hiệu trưởng quyết định.

Điều 5. Quy trình xét và công nhận, chuyển điểm học phần

Bước 1: Ngay sau đợt nhập học, các khoa (có đối tượng được xét công nhận điểm) thông báo quy định của Trường và kế hoạch xét và công nhận điểm đến sinh viên; yêu cầu sinh viên làm đơn (theo mẫu) kèm bảng điểm của chương trình thứ nhất và nộp cho khoa theo thời hạn do khoa quy định.

Bước 2: Căn cứ quy định tại Điều 3 của Quy định này, khoa cử cán bộ nghiên cứu, đối chiếu các học phần trong bảng điểm CTĐT thứ nhất so với chương trình đào tạo đại học hiện hành của Trường theo ngành/chuyên ngành/khóa đào tạo;

Bước 3: Tính và nhập điểm các học phần được công nhận điểm để đưa ra kết quả công nhận dự kiến đối với từng sinh viên;

Bước 4: Chuyển kết quả công nhận dự kiến trên cho phòng ĐT&QLSV. Sau 3 ngày làm việc, phòng ĐT&QLSV thông báo kết quả kiểm tra cho khoa.

Bước 5: Khoa thông báo đến sinh viên biết và tự kiểm tra kết quả; Nhận ý kiến phản hồi và giải đáp cho sinh viên theo thời hạn do khoa quy định;

Bước 6: Các khoa và phòng ĐT&QLSV thống nhất kết quả công nhận chuyển điểm; Phòng ĐT&QLSV trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận và chuyển điểm học phần đối với từng sinh viên theo lớp;

Bước 7: Nhập kết quả công nhận, chuyển điểm lên hệ thống quản lý đào tạo.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Việc xét, công nhận kết quả và chuyển điểm các học phần đã tích lũy cho sinh viên được tổ chức thực hiện và kết thúc trong vòng 3 tuần sau khi bắt đầu khóa học.

2. Các khoa là đầu mối triển khai đến sinh viên, cần chủ động phối hợp với phòng ĐT&QLSV triển khai ngay sau khi bắt đầu khóa học.

3. Phòng ĐT&QLSV có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo, trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận kết quả.

4. Phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng phương án học phí và tài chính cho các khâu công việc.

5. Kết quả công nhận và chuyển điểm được lưu trữ tại Phòng ĐT&QLSV và các khoa tương tự như đối với điểm học phần.

6. Đối với sinh viên: Nếu có nguyện vọng được công nhận và chuyển điểm các học phần đã tích lũy ở CTĐT thứ nhất phải nộp đơn theo đúng thời hạn quy định và hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của Trường.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Sinh viên được công nhận, chuyển điểm học phần nào thì được miễn học và miễn thi học phần đó. Kết quả học tập được ghi trong bảng điểm cuối khóa. Nếu từ chối kết quả công nhận và chuyển điểm của Trường thì sinh viên phải học và thi bình thường như những học phần khác. Nếu không đạt thì không được nhận lại kết quả mà Trường đã công nhận.

2. Sau khi Hiệu trưởng ký quyết định công nhận và chuyển điểm, Trường không tổ chức xét bảo lưu cho mọi trường hợp cùng khóa/lớp.

3. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2018 hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS Ngô Văn Hiền

 


 

“Mẫu”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

XÉT, CÔNG NHẬN VÀ CHUYỂN ĐIỂM HỌC PHẦN

(Đã tích lũy ở bậc đại học/cao đẳng tại một cơ sở đào tạo trước đây)

                    

Kính gửi: Trường Đại học Thành Tây

 

Tên em là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . . . . . . . . . . . . . Mã số SV: . . . . . . . . .. …. . .

Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ; Khóa: . . . . . . . . . . …. . . . . .Hệ : ………………….

Nay em làm đơn này kính đề nghị Trường xét, công nhận và chuyển điểm các học phần mà em đã tích lũy khi theo học chương trình đào tạo bậc …………………… trước đây tại Trường/Học viện ……………………………………… Cụ thể như sau:

STT

Tên học phần đã học

Số tín chỉ

Điểm

1

2

3

4

5

 

      Em xin trân trọng cảm ơn.  

 

Hà Nội, ngày tháng năm 20…

 

SINH VIÊN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, số ĐT)

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Sinh viên nộp đơn này cho Khoa/ thông qua Quý Thầy, Cô là cố vấn học tập/GV chủ nhiệm lớp;

- Nộp kèm theo minh chứng (bản sao/bản công chứng bảng điểm, bằng TN hoặc chứng chỉ của cơ sở đào tạo đã học) .