Chuẩn đầu ra Thạc sỹ Điều dưỡng

2/21/2019 4:29 AM


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 268 /QĐ-ĐHTT-KĐD

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra

trình độ thạc sĩ ngành Điều dưỡng

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thành Tây;

Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học;

Căn cứ Biên bản họp ngày 28 tháng 9 năm 2018 của hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ thạc sĩ;

Theo đề nghị của Trưởng Khoa Điều dưỡng,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ ngành Điều dưỡng của Trường Đại học Thành Tây.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông/Bà trưởng Phòng, Khoa liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- CT HĐQT (để báo cáo);

- Lưu: VT, K.ĐD.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Ngô Văn Hiền


Chuẩn đầu ra

trình độ thạc sĩ ngành Điều dưỡng

Sau tốt nghiệp người học đạt được những năng lực tối thiểu sau:

2.1. Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản của điều dưỡng, bao gồm (1) Quản lý chăm sóc an toàn hiệu quả, (2) Hành nghề chuyên môn (điều dưỡng cơ bản, chăm sóc người bệnh mắc các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản phụ khoa, lão khoa, truyền nhiễm và các bệnh thuộc chuyên khoa khác), (3) Nghiên cứu khoa học và 4) Đào tạo:

   + Sử dụng các nguyên lý về quản lý chăm sóc và áp dụng quy trình điều dưỡng trong nhận định tình trạng người bệnh, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch chăm sóc, can thiệp điều dưỡng và sử dụng thuốc đảm bảo an toàn hiệu quả. 

   + Có phương pháp luận khoa học Điều dưỡng trong công tác phòng, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

   + Có khả năng hướng dẫn lâm sàng cho sinh viên/học viên.

- Hiểu biết các cấu phần của hệ thống điều dưỡng trong hệ thống y tế Việt Nam:

   + Thảo luận và phân tích được các nội dung chính các nguyên tắc cơ bản của hệ thống tổ chức điều dưỡng Việt Nam; vận dụng được các nguyên tắc đó vào thực tiễn trong hệ thống bộ máy quản lý, lãnh đạo ngành điều dưỡng Việt Nam.

   + Phân tích được ưu và nhược điểm của mô hình tổ chức hệ thống điều dưỡng các cấp.

- Ngoại ngữ, tin học (theo quy định hiện hành):

   + Ngoại ngữ: Có trình độ năng lực tiếng Anh đạt ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu chung.

   + Tin học: Trình độ B

2.2. Yêu cầu về kỹ năng

- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các kỹ thuật chăm sóc đảm bảo đúng quy trình, tuân thủ các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn và quy tắc an toàn trong chăm sóc người bệnh mắc các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản phụ khoa, truyền nhiễm và các bệnh chuyên khoa khác.

- Phát hiện sớm các biến cố bất thường và ra các quyết định xử trí người bệnh theo các chuyên khoa thuộc lĩnh vực điều dưỡng.

Tổ chức và thực hiện quản lý chăm sóc người bệnh an toàn khi điều trị nội trú, ngoại trú.

- Tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục sức khoẻ và tổ chức thực hiện tư vấn truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình người bệnh phù hợp và hiệu quả.

- Áp dụng hiệu quả các kỹ năng mềm (giao tiếp, ra quyết định, làm việc nhóm…); áp dụng các bằng chứng liên quan đến chăm sóc điều dưỡng vào thực hành và quản lý chăm sóc người bệnh tại bệnh viện và tại các cơ sở y tế, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường.

- Tổ chức giảng dạy điều dưỡng lâm sàng cho sinh viên/học viên.

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực điều dưỡng.

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Xác định mục tiêu, nguyện vọng phát triển nghề nghiệp, nhu cầu học tập, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

Liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng mới theo sự phát triển của Y học tiên tiến và ứng dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

- Chứng tỏ khả năng tự học cũng như khuyến khích, tạo ảnh hưởng tới đồng nghiệp trong học tập và phát triển chuyên môn liên tục.

- Có năng lực biện hộ người bệnh, bảo vệ lợi ích chính đáng cho người bệnh trong quá trình điều trị nội trú, ngoại trú.

- Đóng góp vào việc đào tạo nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp cho đồng nghiệp.

2.4. Yêu cầu về thái độ

- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.

- Nghiêm túc chấp hành pháp luật và chính sách của Nhà nước.

- Có bản lĩnh, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp chính trực, khách quan.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu trách nhiệm trước tính mạng người bệnh, có tình yêu thương người bệnh, coi người bệnh như người thân của mình.

- Tôn trọng ý kiến, tín ngưỡng của người bệnh và gia đình người bệnh trong quá trình thực hiện chăm sóc cũng như trong quá trình thăm khám nhằm phát hiện các vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Cầu thị, hợp tác, có năng lực làm việc theo nhóm và phối hợp với các đồng nghiệp, bác sĩ, nhân viên y tế khác.

- Cầu tiến bộ và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

2.5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp học viên có thể tham gia công tác tại:

- Các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa của các tuyến (trung ương, tỉnh, thành phố, quận/huyện).

- Các Sở y tế, Trung tâm y dự phòng tế tỉnh, Trung tâm y tế huyện.

- Các Trường Đại học, Cao đẳng đào tạo điều dưỡng, bác sỹ.

- Các phòng y tế của các đơn vị ngoài ngành y tế.

- Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực điều dưỡng.

2.6. Khả năng học tập và nâng cao trình độ khi ra trường

Có khả năng học tiếp nghiên cứu sinh, chuyên khoa II chuyên ngành điều dưỡng tại các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài có đào tạo trình độ sau đại học chuyên ngành điều dưỡng.